Home » เรยกรองใหเรงบรรเทาหนใหกบประเทศยากจน
แท็ก:

เรยกรองใหเรงบรรเทาหนใหกบประเทศยากจน

  • เจเน็ต แอล. เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเรียกร้องให้เจ้าหนี้ระหว่างประเทศเร่งดำเนินการบรรเทาหนี้ให้กับประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้ โดยให้เหตุผลว่าการพยุงฐานะการเงินที่ทรุดโทรมจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลก นางเยลเลนกล่าวที่เมืองคานธีนาการ์ ประเทศอินเดีย ก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังจากกลุ่ม 20 ประเทศ โดยอ้างถึงข้อตกลงล่าสุดระหว่างเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงจีน เพื่อช่วยแซมเบียชำระหนี้ เธอกล่าวว่าข้อตกลงซึ่งใช้เวลาเจรจานานกว่าหนึ่งปีควรเป็นพิมพ์เขียวเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประเทศอื่นๆ เช่น กานาและศรีลังกา ในการเร่งบรรเทาหนี้และฟื้นฟูการเติบโต “เราควรนำหลักการทั่วไปที่เราตกลงในกรณีของแซมเบียไปใช้ในกรณีอื่นๆ แทนที่จะเริ่มต้นที่ศูนย์ทุกครั้ง” นางเยลเลนกล่าว “และเราต้องไปให้เร็วกว่านี้” รัฐมนตรีคลังตั้งข้อสังเกตว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีรายได้น้อยอยู่ในหรือใกล้เคียงกับปัญหาหนี้สิน…

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand